HawaExpo Programs

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Trung tâm triển lãm quốc tế WTC EXPO